Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất theo nghị định 46/2015 của Chính Phủ. Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và công trình đã hoàn thành

Công tác nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đã được tiến hành và làm xong, chất lượng công việc đạt theo các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu, theo đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn được xác định và theo đúng kế hoạch.

Công việc đã hoàn thành trong điều kiện nhà thầu quản lý chất lượng cẩn thận, có sự giám sát của chủ đầu tư, đúng số lượng và công trình bảo đảm các điều kiện sử dụng an toàn, thuận lợi, không làm suy giảm các yếu tố môi trường.

Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng trước hết phải làm các thủ tục nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đã hoàn thành. Việc nghiệm thu thực hiện theo nghị định 46/2015 của chính phủ.

Chủ đầu tư tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành theo các quy trình sau :

 • Nghiệm thu công việc xây dựng.
 • Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng.
 • Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình xây dựng.

Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng là :

 • Các yêu cầu của bộ Hồ sơ mời thầu.
 • Hợp đồng kinh tế kỹ thuật ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu.
 • Các văn bản quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng liên quan.
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu.
 • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và công trình đã hoàn thành.

Nghiệm thu công trình

 

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất

Sau đây, Cyber Real xin gửi đến bạn đọc 2 mẫu biên bản nghiệm thu là Mẫu biên bản nghiệm thu công trình và Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Các bạn có thể copy trực tiếp trên website hoặc tải file Word về máy ở cuối bài viết.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Tải về File Word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình:………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)………..

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 • Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ……………………………………

 • Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)……………..

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ………………………………………

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: ………………………………………………………………………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

* Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…

* Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…

* Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv…

* Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Tải về File Word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH)
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình (Dự án): ……………………………………………………………………………………………..

2. Hạng mục công trình: …………………………………………………………………………………………..

3. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………..

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

– Ông: ……………………………………..…………Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: ……………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):

– Ông: ………………………………………….……. Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: …………………………………….…………. Chức vụ: …………………………………………………

 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng (cơ khí nếu có): (Ghi tên nhà thầu thi công)

– Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ………………………………..…………….. Chức vụ: ………………………………………………….

 • Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: ……………….(Ghi tên nhà thầu tư vấn)

– Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………….……………… Chức vụ: ………………………………………………….

4.2/ Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

a. Đại diện Sở chuyên ngành: …………………(Ghi tên sở chuyên ngành)

– Ông: ……………………………..………………. Chức vụ: …………………………………………………..

– Ông: …………………………………..…………. Chức vụ: …………………………………………………..

b. Đại diện đơn vị quản lý khai thác: …………………………(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)

– Ông: ……………………….……………………. Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông: …………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

c. Đại diện UBND huyện ……………… (Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

– Ông: ………………………………….…………. Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông: …………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

Các đơn vị khác (nếu có) ………………………………………………………………………………….……

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

+ Thời gian:

– Bắt đầu: ……….ngày……tháng…..năm……

– Kết thúc: …..ngày…….tháng…..năm…..

+ Địa điểm: ……………………..(Ghi địa điểm nghiệm thu)

6. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

– Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của ……. số…..ngày….tháng).

– Hợp đồng thi công xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng: Ghi số, ngày, tháng, năm của văn bản đề nghị được nghiệm thu của nhà thầu.

– Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do ……. (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày….tháng….năm….. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

– Văn bản số ….ngày….tháng….năm…. của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng.

b. Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

 • Qui mô công trình:

(Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

 • Thời gian xây dựng:

– Ngày khởi công:

– Ngày hoàn thành:

 • Khối lượng công trình (hạng mục công trình):

(Lập bảng khối lượng chủ yếu theo thiết kế và thực tế đã thực hiện được)

 • Chất lượng:

(Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, các chỉ dẫn kỹ thuật để ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng).

c. Các ý kiến khác (nếu có): ……………. (ghi ý kiến nhận xét khác nếu có)

7. Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) ………(ghi đầy đủ tên công trình /hạng mục công trình) ……xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có)

Các bên tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP NGHIỆM THU
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI

1. Sở chuyên ngành …………………..(Ghi tên sở chuyên ngành)………………………………………

2. Đơn vị Quản lý khai thác: …………..(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)………………………..

3. UBND huyện ……………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú: Toàn bộ nội dung biên bản này phải được đánh máy (không được viết tay).

Với 2 mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng trên, Cyber Real - dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói hy vọng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.

Chúc bạn một ngày tốt lành và nhiều may mắn!

Tin tức liên quan

Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Văn Phòng Hạng A, B, C là gì và Tiêu Chí Văn Phòng Hạng A B C
Theo Cục thống kê cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 thì cả nước ta đã có 28.451 doanh nghiệp mới được thành lập.
Chi tiết
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Top văn phòng ưa thích trên đường Phạm Ngọc Thạch tại quận 3
Phạm Ngọc Thạch là tuyến đường huyết mạch, nơi tập trung rất nhiều tòa cao ốc văn phòng lớn, hiện đại, được rất nhiều nhà quản lý lựa chọn.
Chi tiết
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Một số văn phòng cho thuê nhiều nhất quận Tân Bình với giá thuê thấp nhất
Nhu cầu tìm kiếm và chọn thuê văn phòng tại quận Tân Bình đang tăng lên nhanh chóng.
Chi tiết
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Văn Phòng giá rẻ đáng chú ý cho thuê tại quận 3 năm 2019
Quận 3 là một trong những khu vực quận trung tâm của TPHCM. Chính vì thế nơi đây tập trung rất nhiều tòa nhà lớn cho thuê để làm văn phòng
Chi tiết